Uitnodiging algemene ledenvergadering

Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 14 mei om 20.00 uur in de Koeteleboet te Amstenrade.

Agenda Algemene ledenvergadering 2018

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Algemene ledenvergadering 2017, d.d. 14 april 2018
 3. Bestuursverkiezing
  Aftredend jo Kastrop penningmeester
 4. Vacature secretaris / penningmeester
 5. Mededelingen
  1. Verhoging contributie per 1-1-2020
 6. Jaarverslag 2018 penningmeester en begroting 2019
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Verkiezing kascontrolecommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting